Funderingsstudies

funderingsstudiesHet sonderingsverslag geeft aan op welke draagkracht gerekend kan worden bij een bepaald  funderingstype.
Wenst men de fundering effectief te dimensioneren, rekening houdend met de indeling en dimensies van de te bouwen constructie, dan moet een funderingsstudie uitgevoerd worden.

Hierbij worden de plannen van het gebouw bestudeerd, waarop vervolgens een lastendaling wordt uitgevoerd, rekening houdend met het voorziene materiaalgebruik. Aan de hand van de lastendaling wordt vervolgens met behulp van een gespecialiseerd berekeningsprogramma bepaald welke de optimale wapening is die voorzien moet worden in de funderingen. Indien toepasbaar, wordt steeds een alternatieve wapening in staalvezelbeton berekend.

Door het uitvoeren van een dergelijke studie wordt de fundering berekend, rekening houdend met het economisch aspect en de stabiliteit van de constructie.
Zowel geïsoleerde zolen, sleuffunderingen, algemene funderingsplaten, kelders, putfunderingen als paalfunderingen kunnen gedimensioneerd worden.

De ingenieurs van Diepsonderingen Verbeke staan u graag bij om samen tot een correcte fundering van uw toekomstige constructie te komen.

Geo-elektrisch onderzoek

Doel
= geofysische onderzoeksmethode ter bepaling van het weerstandsverloop in de ondergrond. Deze methode wordt vaak toegepast bij het onderzoek naar holtes in de ondergrond en ter bepaling van het verloop van de geologische laagopbouw.

Principe
geo1Het berust op het meten van de elektrische weerstand van de ondergrond bij een aangelegde stroom. Praktisch gebeurt dit door het sturen van een elektrische stroom in de ondergrond tussen twee stroomelektrodes en het opmeten van het spanningsverschil tussen twee spanningselektrodes. Deze elektrodes worden volgens een lijn ingeplant op het te onderzoeken terrein. Door de afstand tussen de stroomelektrodes te verhogen wordt de stroom systematisch doorheen diepere lagen van de ondergrond gestuurd en kan men zo de weerstand (> resistiviteit) van de verschillende grondlagen in verticale zin gaan afleiden. Om de resistiviteit van de ondergrond tweedimensionaal volgens de richting van de lijnopstelling in kaart te brengen wordt de volledige opstelling lateraal langs deze lijn opgeschoven en men verkrijgt aldus een resistiviteitsprofiel van de ondergrond ter plaatse van de lijn (fig. 1). Door de lengte van de lijn te vergroten kan men de onderzoeksdiepte vergroten.

Mogelijke toepassingsgebieden

  • Opsporen van ondergrondse holtes  (fig. 2)
  • Geologisch onderzoek (aard  en verloop van de grondlagen – fig. 3)
  • Opsporen van sterk puinhoudende zones in de ondergrond

geo2
De aanwezigheid in krijtlagen van holtes in de zone met verhoogde resistiviteit (donkerrode zone) werd nadien bevestigd door het uitvoeren van diagrafieboringen.

geo3
Kartering van de bedding van een beek. De alluviale afzettingen manifesteren zich door een verlaagde resistiviteit,  het rotsmateriaal waarin de beek zich heeft ingesneden door een verhoogde resistiviteit.

Expertises

Als onderzoeksbureau met een jarenlange ervaring in de grondmechanica worden wij meermaals gecontacteerd om als onafhankelijk onderzoeksteam op te treden bij schadegevallen en expertises.

Wij staan naast het helpen van de betrokken partijen bij het bepalen van de oorzaken, ook in voor het uitwerken van mogelijke oplossingen.

Taludberekeningen

Bij ontgravingswerken is het belangrijk te weten of een talud voldoende stabiel is en niet gaat bezwijken. Dit zowel om de veiligheid van personen als om de stabiliteit van aanliggende constructies te garanderen.

Hiervoor kan men met behulp van een gespecialiseerd rekenprogramma simulaties gaan uitvoeren. Uit de verkregen resultaten kan men dan oordelen of een bepaald talud langdurig stabiel is, stabiel voor een korte ontgravingsperiode of instabiel is.

Bij deze berekeningen wordt rekening gehouden met de volgende parameters:

  • Grondlagenopbouw (sondeergegevens en/of boorgegevens). Een nauwkeurige kennis van de diverse grondsoorten is belangrijk omdat elke grondsoort specifieke grondmechanische parameters heeft.
  • Diepte tot waar men de grondlagen wil ontgraven.
  • Afstand van de ontgravingszone tot bestaande constructies. Hierbij is het belangrijk te weten hoe de bestaande constructies gefundeerd zijn (funderingssysteem, aanzetdiepte van de funderingen, belastingen die op deze funderingen aangrijpen).
  • Grondwaterstand op het terrein.