Algemeen

De Membrane Interface Probe®[1] of kortweg MIP is een instrument om de kwaliteit en de opbouw van de ondergrond in detail op te meten en te visualiseren. Het MIP-systeem laat ons toe het voorkomen en de verspreiding van verontreinigingen met vluchtige organische verbindingen in relatie met de bodemopbouw nauwkeurig te kennen en te begrijpen.

De MIP-sonde wordt met een CPT-sondeertoestel rechtstreeks in de grond geduwd terwijl zowel in de onverzadigde als de verzadigde zone, continu chemische en fysische parameters worden opgemeten. Het systeem lokaliseert vluchtige organische verbindingen on-site en toont hun voorkomen aan in relatie met de bodemopbouw. De grote hoeveelheid gegenereerde data bij het uitvoeren van MIP-sonderingen maakt de opmaak van verticale profielen, doorsnedes en 3D-visualisatie mogelijk. Alle gegevens zijn onmiddellijk beschikbaar zodat bijsturing van onderzoeksstrategie en/of sonderingsplan mogelijk is op het veld.

[1] Ontwikkeld door Geoprobe® Systems – www.geoprobe.com

Onderzoek met de MIP wordt uitgevoerd in volgende gevallen:

algemeen2

 • Gedetailleerde afbakening van verontreinigingen.
 • Snellere en nauwkeurigere inschatting van de bodemopbouw en verontreinigingstoestand.
 • Lokalisatie van bron en pluim van een verontreiniging.
 • Optimaal inplanten van bemonsterings- en monitoringslokaties.
 • Uitvoeren van een accurate risico-evaluatie.
 • Beslissingscriterium voor haalbaarheid saneringsmaatregelen.
 • Nauwkeurig dimensioneren van saneringsmaatregelen.
 • Verminderen van de totale projectkost, verhogen van het rendement van bodemonderzoek en –sanering.

Technisch

technisch1Het MIP-systeem bestaat uit een sonde met een hydrofoob membraan die door middel van een sondeertoestel statisch in de grond wordt geduwd. Een type sondeertoestel wordt ingezet naargelang de toegankelijkheid en de bodemkarakteristieken. Een verhittingselement in de MIP-sonde verwarmt de omringende grond en/of het grondwater tot ongeveer 100 à 120°C. De vluchtige organische componenten van de verontreiniging vervluchtigen en diffunderen doorheen het membraan en worden vervolgens opgenomen in een gasstroom. Het inert dragergas brengt de vluchtige stoffen naar de detectie-eenheid aan de oppervlakte.

De gaschromatograaf is voorzien van verschillende detectoren (FID, PID, DELCD), die identificatie van de verontreiniging op groepsniveau mogelijk maken. Softwarematig worden de signalen van de detectoren in real-time gevisualiseerd in functie van de diepte. Het systeem verschaft gelijktijdig informatie over de conductiviteit van de bodem, de temperatuurvariaties in de sonde en de sondeersnelheid.

Het MIP-systeem is geschikt voor de detectoren vluchtige organische verbindingen. Deze worden geanalyseerd door drie detectoren :technisch2

 • De FID (Flame Ionisation Detector) voor detectie van ‘brandbare gassen’ oa. methaan, vluchtige oliefracties, etc.
 • De PID (Photo Ionisation Detector) voor detectie van aromaten, alifaten, koolwaterstoffen, gechloreerde verbindingen etc. met een gevoeligheid vanaf 1 ppm
 • De DELCD (Dry Electron Conductivity Detector) voor detectie van gechloreerde verbindingen met een gevoeligheid tot minder dan 100 ppb

Voor het kwantificeren van de verontreiniging kunnen gerichte bodem- en grondwaterstalen genomen worden, op basis van de MIP-grafieken.

De MIP-sondering levert real-time een nauwkeurig beeld van de verontreinigingssituatie in relatie met de bodemopbouw. De bodemconductiviteit en eventueel de punt- en de wrijvingsweerstand (CPT) geven ons onmiddellijk een goed beeld van de bodemopbouw.

Resultaten

Na iedere MIP-sondering wordt er on-site een plot gemaakt van de grafieken. Het veldwerk wordt steeds begeleid door een ervaren geoloog of ingenieur, die de klant de nodige informatie geeft met betrekking tot de interpretatie van de gegevens. Na het veldwerk kunnen de data verwerkt worden in verschillende 2D of 3D visualisatieprogramma’s.

Werken met Diepsonderingen Verbeke

Onze sterkte:

 • 35 jaar ervaring in bodemonderzoek
 • 10 jaar ervaring met MIP-sonderingen in binnen –en buitenland
 • voeling met de milieu- & bodemproblematiek
 • op alle terreinen en onder alle omstandigheden in binnen- en buitenland
 • flexibiliteit
 • een professioneel, dynamisch en creatief onderzoeksteam
 • continue investering in nieuwe mensen en middelen
 • snelle service