Wat is grondverzet

We weten het allemaal: onze bodem is op diverse plaatsen verontreinigd. Daar zijn heel wat oorzaken voor: belastende industriële activiteiten, ongelukken, lekkende tanks en pijpleidingen, opslag van afvalstoffen in de bodem, …

Gezien er om allerlei redenen bodem wordt uitgegraven en afgevoerd, is het risico op verspreiding van verontreinigde grond zeer groot.

Om dit tegen te gaan werd er in het Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering) een hoofdstuk ‘Het gebruik van uitgegraven bodem’ opgenomen. Deze regelgeving is van toepassing sedert 1 januari 2004.

Daarin wordt er beschreven hoe er met uitgegraven bodem moet worden omgegaan. Deze wetgeving is gekend onder het grondverzet of het milieuhygiënisch onderzoek.

Wanneer

Het is niet de bedoeling dat voor iedere kruiwagen grond een onderzoek wordt uitgevoerd.

In onderstaande gevallen is er géén technisch verslag (TV) nodig:

 • < 250m³  en geen verdachte grond
 • < 250m³   verdachte grond en gebruik binnen de kadastrale werkzone (* bij grondoverschotten wel technisch verslag nodig)
 • bodemsaneringsprojecten
 • zone voor gebruik ter plaatse (leidingwerken, herstel van oevers en dijkprofielen, lengterichting blokken van 250m, breedterichting 15m)

In alle andere gevallen is er wel een technisch verslag nodig.

Verdachte gronden zijn o.a. alle onderzoeksplichtige risicogronden (VLAREBO-gronden), alle gronden opgenomen in het grondeninformatieregister, alle gronden waar een kans bestaat op bodemverontreiniging (vb gronden in de buurt van brandstoftanks) of gronden waarop er eventueel een oriënterend, beschrijvend of bodemsanering werd uitgevoerd of nog moet uitgevoerd worden, openbare weg, oude wegbedding, wegberm, ….

Indien u twijfelt of het een verdacht terrein betreft kan u best uw bodemsaneringsdeskundige contacteren.

Procedure + Technisch verslag

 • Het opstellen van het standaard technisch verslag dient te worden uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Op basis van de gegevens van het grondverzet (oppervlakte van de afgraving, hoeveelheid grondverzet, maximale diepte van de afgraving) en de ‘Codes van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem, strategie juni  2008’ wordt de bemonsteringsstrategie bepaald.
 • De boringen worden uitgevoerd en de nodige stalen worden voor analyse opgestuurd naar het labo. Indien mogelijk worden de boringen samen uitgevoerd met het geotechnisch onderzoek (sonderingen).
 • Op basis van deze analyseresultaten en de administratieve gegevens (bv. kadastrale gegevens, lambertcoördinaten, …) wordt het technisch verslag opgesteld. Dit verslag omvat ondermeer de analyseresultaten, zoneringsplan en de driedelige code voor de grondkwaliteit.
 • Dit verslag wordt in samenspraak met de opdrachtgever doorgestuurd naar een erkende bodembeheerorganisatie voor de conformverklaring.
 • Op basis van de bodemkwaliteit kan er door de bouwheer, de architect, de aannemer of de bodembeheerorganisatie een bestemming voor de uitgegraven bodem gezocht worden.
 • Eventueel kan op de plaats van bestemming, afhankelijk van de kwaliteit van de aangevoerde uitgegraven bodem, een studie van de ontvangende grond (uitgevoerd door een erkende bodemsaneringsdeskundige) noodzakelijk zijn. Deze studie maakt deel uit van het bodembeheerrapport.

Aanvraag offerte

Als gerespecteerd grondmechanisch bureau en als erkend bodemsaneringsdeskundige type II zijn wij uitermate goed geplaatst om uw onderzoek in verband met grondverzet uit te voeren.

Niet alleen bieden wij u de zekerheid dat het onderzoek door een competent team wordt uitgevoerd, maar kunnen wij u tevens volgende voordelen bieden:

 • Het onderzoek naar de grondmechanische eigenschappen van de grond en het onderzoek in functie van het grondverzet kan gecombineerd worden zodat er geen nodeloze verplaatsingen of bijkomende boringen en peilputten worden uitgevoerd.
 • Door een uitstekende communicatie tussen de milieutechnische en de geotechnische afdeling wordt telkens naar een oplossing gezocht die niet alleen een verspreiding van verontreinigde gronden verhindert, maar ook voor de klant economisch het voordeligst uitkomt.
 • Indien uit het technisch verslag zou blijken dat het grondverzet problemen zou kunnen opleveren, kan er advies worden verstrekt om het grondverzet zo veel mogelijk te beperken. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het hergebruiken van grond als bouwstof. Als grondmechanisch bureau kunnen we hiervoor ook bouwtechnische laboproeven uitvoeren. Het is raadzaam ons hiervoor te contacteren.

Ook indien men buiten de verplichtingen valt van de nieuwe regelgeving, kan het in sommige gevallen toch aangewezen zijn een beperkt onderzoek uit te voeren, al is het maar om de befaamde kat in de zak te vermijden. Het is raadzaam uw bodemsaneringsdeskundige hieromtrent te contacteren.