Subsidies

Particuliere subsidies

Wie een warmtepomp wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen, nl.

 1. Federale belastingsvermindering
  Particulieren kunnen de kost van hun warmtepomp gedeeltelijk inbrengen voor belastingvermindering in de personenbelasting. Dit in het kader van de federale maatregel ‘Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen’.
  Voor het inkomstenjaar 2009 komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum 2770 euro (per woning per jaar).
  Indien de woning ten minste 5 jaar in gebruik is genomen en indien het bedrag van de 40% belastingvermindering de drempel van 2770€ voor het jaar 2009 overschrijdt, mag het overschot worden overgedragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk meegerekend.
 2. Premie van uw netbeheerder
  Wanneer u een warmtepomp plaatst in een bestaande woning of appartement, kan u van uw intercommunale een premie bekomen.
  De premie wordt berekend op basis van het compressorvermogen en bedraagt 210 euro/kVA (minimum 850 euro, maximum 1 680 euro).
  Voor nieuwbouwwoningen wordt de premie van uw intercommunale toegekend op basis van het E-peil. Wanneer men een warmtepompinstallatie voorziet, dan levert dit een lager en des te gunstiger E-peil.
  Vb: E65 geeft u recht op een premie van 850 euro.
 3. Premie van de gemeente
  Enkele gemeentes geven een lokale subsidie voor warmtepompen. Dit komt neer op meestal een percentage van de investeringskost met een bovengrens van 250 tot 1000 euro. In de praktijk wordt deze bovengrens altijd bereikt en gaat het hier dus om een vaste premie.
 4. Korting op uw onroerende voorheffing bij energiezuinige woningen
  Vanaf aanslagjaar 2009 kan u vermindering krijgen van de onroerende voorheffing die betrekking heeft op een energiezuinige woning en dit voor een periode van 10 jaar. Hierbij wordt er ook afgegaan op het E-peil van het gebouw,nl.
  – Voor een woning die een E-peil heeft van ten hoogste E60 bedraagt de vermindering 20% van de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar.
  – Voor een woning of ander gebouw met een E-peil van ten hoogste E40 bedraagt de vermindering 40% van de onroerende voorheffing voor een periode van 10 jaar.

Subsidies voor bedrijven

De bedrijvensector kan beroepen op het stelsel van ecologiepremies via een ‘Call’-systeem. Hiermee kunnen bedrijven/kmo’s respectievelijk 20 en 40% van hun investering in energiebesparende technieken terugwinnen.
Een ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan.
Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid een gedeelte van de extra kost die een ecologie-investering met zich meebrengt, en die op korte termijn een concurrentieel nadeel kan betekenen, voor haar rekening nemen.

Meer informatie omtrent de subsidies kunt u terugvinden op volgende websites:

www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be
www.onroerendevoorheffing.be
www.minfin.fgov.be